Bulgarian_51st_Regiment_staff


Geschiedenis

Nederland heeft een lange historie waar het vredesmissies betreft. Eén der eerste missies was die tijdens de Balkanoorlogen, waaraan onder meer Lodewijk Thomson (die aldaar dodelijk getroffen werd) en Jan Fabius deelnamen. Al eerder waren er waarnemers naar strijdgebieden gezonden. Tijdens de Boerenoorlogen was onder meer kapitein Ram als waarnemer aldaar aangesteld (samen met kapitein Thomson, hier al eerder vermeld). Ram was overigens een hele goede vriend van Louis Couperus, en was voor Couperus de inspiratiebron voor veel van de hoofdpersonen uit zijn boeken (maar dit terzijde).  

UNSCOB

Een missie die nog in de jaren veertig plaatsvond was die van de UNSCOB naar de Balkanlanden. De UNSCOB (United Nations Special Committee on the Balkans) was een missie die duurde van 21 oktober 1947 tot 31 december 1949.  Deze missie werd ingesteld toen de Griekse regering een klacht indiende bij de Veiligheidsraad over Albanië, Bulgarije en Joegoslavië.  Nederland zond diplomaat J.M. de Booy en luitenant-kolonel  der mariniers J.J.A. Keuchenius.

UNOGIL1UNOGIL2UNOGIL3

 

 

 

 

 

UNTSO

De United Nations Truce Supervision Organization of UNTSO begon zijn werk al eind jaren veertig en bestond uit waarnemers die moesten toezien op de naleving van een bestand tussen de strijdende partijen Israël en de omringende landen. De wortels van deze missie lagen in het voorstel van het United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) Palestina te splitsen in een Joodse en een Palestijnse staat.  Dit voorstel werd op 29 november 1947 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen.  De Palestijnen waren het hier niet mee eens en kozen voor de aanval, waarop de Veiligheidscommissie een commissie in het leven riep die moest toezien op een staakt het vuren.  Op 14 mei 1948 riep de Joodse Nationale Raad de staat Israël uit.  

De Veiligheidsraad riep herna  in resolutie 50 in mei 1948 weer op tot een staakt het vuren; er werden militaire waarnemers, georganiseerd in de United Nations Truce Supervision Organization,  naar de locatie gezonden om toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurde.  In de loop der tijd werden diverse wapenstilstandaccoorden tussen Israël en de omringende landen geformuleerd. Pas in 1956 nam ook Nederland aan deze missie deel, maar had wel al eerder materieel ter beschikking gesteld. De eerste twee Nederlandse waarnemers vertrokken in juli 1956; in 1958 werd om uitbreiding verzocht en werden twee stafofficieren van het Korps Mariniers gezonden. Tot 1995 zouden later steeds 15 Nederlandse waarnemers in het gebied aanwezig zijn.

UNEF I

De First United Nations Emergency Force (UNEF I) was het gevolg van de nationalisering, in juli 1956, door president Nasser van het Suezkanaal.  Deze nationalisatie werd gevolgd door militair ingrijpen van Engeland en Frankrijk en een aanval door Israël.  Hierop werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 998 aangenomen; deze resolutie betekende de oprichting van een vredesmacht, die de strijdende partijen uit elkaar diende te houden. Het mandaat werd verleend met resolutie 1000.

Kapitein J.A. Bor werd op 12 november 1956 in Cairo aangesteld als hoofd van de inlichtingensectie en nam deel aan de onderhandelingen met Mosje Dajan over de terugtrekking van het Israëlische leger uit de Sinaï.  Omdat bekend was dat Nederland achter Israël stond keerde Bor in december 1956 onverrichterzake naar de UNTSO terug.

UNOGIL

De UNOGIL (United Nations Observer Group in Lebanon) (juni 1958-december 1958) werd opgericht naar aanleiding van de burgeroorlog in Libanon en de volgens de Libanese regering inmenging van de Verenigde Arabische Republiek. Het hoofdkwartier lag in Beiroet en de missie telde al snel meer dan honderd militairen uit 21 landen. Nederland leverde 17 officieren. Hun werk bestond voornamelijk uit het patrouilleren in Syrisch-Libanees grensgebied. In november 1958 trok de Libanese regering haar klacht over inmenging van de VAR in, waarna de UNOGIL werd opgeheven.


Bronnen

  • 1987. W. Hornman. Het veld van eer. Omegaboek. Amsterdam
  • 1998. Terug van Weggeweest. 1946 tot 1998. Nederlandse uitzendingen en missies. EGO. maandblad van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.  
  • 2000. Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945. SDU Uitgevers. Den Haag.

f t