Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

 

Onze jongens in Indie


Dit artikel is geschreven door het genootschap Pleitbezorgers Principes Wetenschappelijke Integriteit – AURORE. 


Publicatie van het boek van Limpach

Rol van de media en acties van de politiek

Het onderzoek

East West Foundation en wisselende doelstellingen

De film De Oost

Kanttekeningen bij film De Oost, gebaseerd op het werk van Limpach

Samenwerking onderzoeksinstituten en de (commerciële) East West Foundation 


Publicatie van het boek van Limpach

Het boek van Rémy Limpach, “De brandende kampongs van generaal Spoor”, werd eind 2016 gepubliceerd door uitgeverij Boom. Deze uitgave kon met name gerealiseerd worden door hulp en ondersteuning van het N.I.M.H. in de persoon van de directeur van dit instituut drs. P. Kamphuis.

De boekpresentatie, georganiseerd door uitgeverij Boom, vond op 29-09-2016 in Nieuwspoort plaats. De uitgever zorgde daarbij voor een professionele communicatie- en marketingcampagne. Zij werd hierbij ondersteund door mainstream media.

Rol van de media en acties van de politiek

Met name het NRC Handelsblad wijdde vele positieve artikelen aan het boek van Limpach. Mede hierdoor was het werk binnen vijf dagen uitverkocht. Een dik, moeilijk leesbaar en geschiedkundig boek van 870 pagina’s valt niet vaak dit lot ten focus 2018 2020 deel 1 deel zonder een uitgekiende mediastrategie.

Doordat vrijwel alle mainstream media het werk onder de aandacht van een groot publiek brachten ontstond er druk op “de politiek". Die was vooral erop gericht een onderzoek in te stellen naar het gebruik van “excessief geweld” door Nederland in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950.

Door actieve bemoeienis van toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken, drs. A.G. Koenders (PvdA), besloot het kabinet bij brief van 02-12-2016 een bedrag van € 4,1 miljoen opzij te zetten voor een breed opgezet onderzoek naar de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië gedurende de periode 1945 – 1950.

Het boek van Limpach was dus de aanleiding voor deze beslissing van het kabinet. Niet het uitgangspunt.

Het onderzoek

Op 23-02-2017 besloot het kabinet genoemd bedrag als subsidie voor het onderzoek ter beschikking te stellen.

In dezelfde maand werd het onderzoeksprogramma van het “Indië-onderzoek” vastgesteld. In augustus 2017 formuleerde men het werkprogramma van het ‘onderzoek’.

Het "onderzoek” wordt gedaan door drie instituten, te weten het K.I.T.L.V., het N.I.O.D. en het N.I.M.H.

East West Foundation en wisselende doelstellingen

Op 19-04-2018 werd de East West Foundation opgericht. De East West Foundation neemt het boek van Limpach als uitgangspunt voor haar visie over de geschiedschrijving van het Nederlandse koloniale verleden en de impact daarvan op de hedendaagse maatschappij. Dat wordt de ‘kentering’ in de geschiedschrijving over het Nederlandse koloniale verleden genoemd. 

Initiële doelstellingen:

 • Intentie: een grote campagne te starten via cultuur, educatie en debat;
 • Doel: "de komende jaren bij te dragen aan die ‘kentering’ in het denken binnen de maatschappij".

Mei 2020: Focus 2018-2020 Nederlands-Indië. Organisatie Campagne Beleidsplan

 • Intentie: De onderbelichte en traumatische geschiedenis van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog middels diverse publicaties in diverse media bij een groot publiek bekend te maken en dit ‘vergeten’ verleden tot leven te wekken.

14-05-2020: Focus 2018-2020. Nederlands-Indië. Organisatie Campagne Beleidsplan

 • Een reizende tentoonstelling;
 • Een educatief platform, zowel online als papieren lesmateriaal;
 • Een documentaireserie;
 • Een speelfilm;
 • Een game en een interactieve website. Een compleet commercieel circus wordt voorbereid.

28-05-2020 Focus 2018-2020 Nederlands-Indië. Organisatie campagne beleidsplan. De tekst is tussentijds aangepast op de website.

 • een impact campagne die bestaat uit een interactieve website;
 • een educatief programma – zowel online als fysiek lesmateriaal;
 • een landelijke meet up reeks en een documentaireserie;
 • "De campagne wordt ontwikkeld rondom de speelfilm De Oost van regisseur Jim Taihuttu en producent New Amsterdam Film Company en geeft context en verdieping bij de film.”

De film De Oost

De film De Oost is daarmee het centrale publiciteitsmiddel geworden. De East West Foundation is op hetzelfde adres gevestigd als de New Amsterdam Film Company. De film staat voor begin september aanstaande gepland voor de bioscoop roulatie.

In de hard copy stukken voor potentiële financiers ten behoeve van het project De Oost van de stichting zit een lijst met een Comité van Aanbeveling.

In het Comité van Aanbeveling

De instanties die op de lijst van het Comité van Aanbeveling staan geven daarmee aan in te stemmen met missie, doelstelling, projectaanpak en projecten van de Stichting. De instanties in het Comité van Aanbeveling (niet op de website van de East West Foundation te vinden) waren op 01-10-2018:

 • K.I.T.L.V (directeur prof. dr. G. Oostindie);
 • N.I.O.D. (historicus en programmamaker dr. E Somers); 
 • Indisch Herinneringscentrum (directeur drs. Y. van Genugten);
 • Tropenmuseum (adjunct-director/hoofd strategie en innovatie drs. J Sijmonsbergen);
 • Bronbeek (conservator/plaatsvervangend hoofd museum drs. J.L.P. van den Akker);
 • N.I.M.H. (directeur prof. dr. B. Schoenmakers);.
 • Jet. Bussemaker, voormalig Minister OCW (PvdA) en anderen.

Op de lijst van inhoudelijke samenwerkingspartners bij de projecten – waaronder de film De Oost:

 • K.I.T.L.V;Comite van aanbeveling 1 kopie
 • Veteraneninstituut;
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid;
 • N.I.O.D.;
 • Tropenmuseum;
 • Publieke omroep NTR;
 • Muzieklabel Barong Family;
 • Kledingmerk Daily paper;
 • "De Oost" wordt verder mede gesteund door het Nederlandse Filmfonds, het Ministerie van OCW, de NPO en diverse regionale fondsen (Limburg, Wallonië).

Op 28-05-2020 bleek dat de tekst was aangepast en het Veteraneninstituut was geschrapt als samenwerkingspartner. Daarnaast verdween de lijst met mede-ondersteuners uit het zicht. Het Ministerie van OCW is daardoor eveneens geschrapt. Deze wijzigingen zijn niet toegelicht. 

Op aanvraag is het  Comité van Aanbeveling nog wel te verkrijgen. Die kunt u hier inzien (2019). 

Kanttekeningen bij film De Oost, gebaseerd op het werk van Limpach

De film De Oost volgt het werk van Limpach, daar waar hij Westerling en de Zuid-Celebes-affaire behandelt.

Uit de boekbespreking van historicus dr. J.J.P. de Jong (20-12-2016, Clingendael Spectator) blijkt dat de studie van Limpach veel gebreken vertoont. 

De kritiek van De Jong op het werk van Limpach is:

 • Diens werk is onvoltooid onderzoek;
 • Het gevoerde dekolonisatiebeleid wordt grotendeels genegeerd;
 • De context krijgt te weinig aandacht;
 • Limpachs opvatting over structureel geweld is even suggestief als nietszeggend;
 • De uitsluitende fixatie op oorlogsmisdrijven sluit een bredere blik en analyse van het gevoerde beleid uit.

Uit de studie van mr. B. Geersing, onder meer voormalig beroepsofficier (KMA) (2019) blijkt:

 • Dat Limpach met betrekking tot Westerling en de Zuid-Celebes-affaire ernstige fouten heeft gemaakt;
 • Dat de context niet klopt; Comite van aanbeveling 2 kopieDat de analyse van het optreden van het Depot Speciale Troepen onder leiding van Westerling evenmin juist is;
 • Dat Limpach grossiert in foutieve verwijzingen naar bronnen;
 • Dat hij in bronnen manipuleert;
 • Dat zijn kennis van de juridische en militaire aspecten ernstig te kort schiet;
 • Dat Limpach uitsluitend gericht is op het vinden van ‘zwarte bladzijden’;
 • En dat dus zijn studie noch objectief noch wetenschappelijk verantwoord is.

Uit een analyse van het genootschap AURORE blijkt bovendien dat Limpachs’ basisbegrippen ondeugdelijke zijn, evenals de manier waarop hij ‘militaire noodzaak’ vaststelt. Focus van de stichting

De filmmaatschappij werd reeds op 02-04-2019 op de hoogte gesteld van de onjuiste weergave van deze geschiedenis opgeschreven door Limpach. Zij kon ook op de hoogte zijn van de details van de studie van Geersing.

Desondanks is men op het eenmaal vastgestelde spoor doorgegaan. Het resultaat is een film die grove geschiedvervalsing en weerzinwekkende beelden over het Depot Speciale Troepen en Westerling toont. 

Samenwerking onderzoeksinstituten en de (commerciële) East West Foundation

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er samenwerking is ontstaan tussen de drie instituten die belast zijn met ‘een objectief en wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950’ en het commerciële project De Oost.

Eerder genoemde instituten steunen zo een eenzijdige en onjuiste opvatting over het optreden van de Nederlandse militairen tijdens die periode.

Zij baseren hun onderzoek op de opvatting van Limpach over het optreden van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië.

De studie van Limpach was slechts aanleiding tot dat onderzoek. De conclusies op basis van een nader uitgebreid en breed, objectief en wetenschappelijk onderzoek volgens de opdracht van het kabinet moeten echter nog volgen .

De onderzoeksinstituten ondersteunen door de opvatting van Limpach te volgen de campagne die de East West Foundation heeft opgezet. Die campagne is op de gehele Nederlandse bevolking gericht.

Het project De Oost van de East West Foundation blijkt te bestaan uit een combinatie van commerciële en politieke belangen van

 • De filmmaatschappij
 • BOOM uitgevers Amsterdam 
 • Andere commerciële participanten in de deelprojecten
 • En de al eerder – uit publicaties - gebleken politieke opvattingen van onderzoekers van de drie instituten die participeren in het grote onderzoek.

De primaire slachtoffers van deze commercieel-politieke samenwerking zijn de veteranen. Maar ook de Nederlandse bevolking - gezien de educatieve en multimedia projecten, in het bijzonder op de jeugd gericht.

Als deze eenzijdige benadering wordt doorgezet worden de Nederlandse bevolking en de veteranen massaal en massief geconfronteerd met een verkeerde weergave van de geschiedenis van Nederlands-Indië in de periode 1945 – 1950.

f t

Login